Meer dan 15 jaar ervaring .............

Voor zowel bedrijf als particulier!!!!

V GM

C HECKLIST

A ANNEMERS

Romar Chemie

Postbus 186

6190 AD Beek (L)

T: 06 - 55 75 43 62

E: info@romarchemie.nl

KvK: 61758868

NL 158.077.313.B02

Projecten

Ons Bedrijf

Contact

Diensten

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Sitemap

© 2011 Romarchemie

Webdesign: www.pelawebdesign.nl

Romar Chemie

Kitmontage - Betonreparatie - Injecteren Siergrind - Vloerafwerking - Vloeistofdicht Voegepoxy - Coatings - Slabjack

Romar Chemie


ALGEMENE VOORWAARDENArtikel 1: toepasselijkheid


 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, orderbevestigingen, facturen, etc.
 2. Afwijkende afspraken zijn uitsluitend van toepassing, indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.


Artikel 2: offerte


 1. Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, zowel wat betreft de prijsopgave, de toegezegde details, zoals gewicht, maat en kleur, vermeldingen in catalogi, prijslijsten, tekeningen, foto’s e.d.
 2. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.  Indien gedurende deze termijn aanvaarding niet schriftelijk is geschied, is er onzerzijds geen enkele gebondenheid.


Artikel 3: prijzen


 1. Alle prijzen zijn berekend in  Euro’s.  De prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
 2. Bij werken van een langere duur dan 3 maanden, zijn wij gerechtigd onvoorziene prijsstijgingen in lonen, brandstoffen, materialen en in van overheidswege doorgevoerde heffingen, door te berekenen. Aanpassing van de prijzen geschiedt in voorkomende gevallen telkenmale na iedere periode van 3 maanden.
 3. Indien wijzigingen in de overeenkomst noodzakelijk zijn en deze wijzigingen resulteren in extra werkzaamheden, dan zullen wij opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte brengen waarbij de hieraan verbonden extra kosten, voor rekening van de opdrachtgever komen.
 4. De opdrachtgever kan, nadat de overeenkomst tot stand gekomen is, meerwerk opdragen. Indien wij deze opdracht aanvaarden, wordt dit door ons schriftelijk bevestigd.
 5. Wij zullen trachten het meerwerk, indien mogelijk aansluitend uit te voeren. Indien dit niet mogelijk is doordat wij gebonden zijn aan termijnen bij andere opdrachtgevers c.q. bij niet aanvaarding van de opdracht, zal zulks nimmer kunnen leiden, tot ontbinding van de oorspronkelijke overeenkomst


Artikel 4: uitvoering van de werkzaamheden en verplichtingen van de opdrachtnemer.


 1. De op de orderbevestiging vermelde opleveringsdatum, zal zoveel mogelijk worden nagekomen, doch geldt slechts als richtlijn, daar wij afhankelijk zijn, van leveringen door derden, weersomstandigheden e.d.
 2. De aangegeven opleveringsdatum is derhalve niet fataal en leidt niet tot verzuim van rechtswege.
 3. De uit te voeren werken zullen door ons goed en deugdelijk worden uitgevoerd, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met wettelijke en bouwkundige voorschriften.
 4. Door de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, zullen door ons worden opgevolgd, voorzover deze strekken tot een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 5: garantie


 1. Op de door ons uitgevoerde werken wordt door ons schriftelijk garantie afgegeven. De garantietermijn is afhankelijk van de aard van de uitgevoerde werken en de gebruikte materialen. De garantieovereenkomst zal apart worden verzonden na het verrekenen van de eindfactuur.
 2. Géén garantie wordt gegeven, indien materialen dienen te worden gebruikt op last van opdrachtgever.
 3. De  garantie vervalt indien de betalingstermijn wordt overschreden.
 4. Op afdichtingen rondom drains,lijngoten,putjes ed geven wij geen garantie,daar wij geen controle hebben over het plaatsen hiervan,tenzij schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 6: verplichtingen van de opdrachtgever


 1. Opdrachtgever is verplicht om de te kitten voegen schoon, ontdaan van specie-, lijm- en bituumresten ter applicatie aan te bieden.(nieuwbouw)
 2. Indien door ons materialen worden bezorgd, dient de opdrachtgever er voor te zorgen, dat de plaats waar bezorgd moet worden goed bereikbaar is en dat op de meest eenvoudige wijze gelost kan worden.
 3. Vanaf het moment dat de materialen zich bevinden onder de opdrachtgever, komen deze voor zijn rekening en risico en dient deze zich daarvoor te verzekeren, ook al berust er nog een eigendomsvoorbehoud op.
 4. Indien twijfel bestaat, of opdrachtgever tijdig (gehele) betaling zal verrichten, zijn wij bevoegd de werkzaamheden en/of leveringen op te schorten, totdat zekerheid omtrent de nakoming is verschaft. De kosten van een dergelijke vertraging, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat alle voorzieningen om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren aanwezig zijn. Het betreft hier met name, elektriciteit (220 en 380 volt), water, verlichting, verwarming, verticaal transport, stellingen en steigermateriaal.
 6. Opdrachtgever is verplicht om eventuele wijzigingen in de planning uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden kenbaar te maken, bij verzuim waarvan opdrachtgever aansprakelijk zal zijn voor alle hieruit voortvloeiende kosten.


Artikel 7: overmacht


 1. Indien wij niet kunnen leveren of presteren, tengevolge van een ons niet toe te rekenen omstandigheid, hebben wij het recht, oftewel ontbinding van deze overeenkomst in te roepen, zonder dat wij jegens opdrachtgever schadeplichtig zijn, dan wel zullen wij nadere voorwaarden stellen waaronder wij alsnog bereid zijn tot nakoming. Opdrachtgever heeft alsdan een maand de tijd deze voorwaarden al dan niet te accepteren.. Het vorenstaande geldt evenzeer indien de overmacht ontstaat indien al gedeeltelijk geleverd dan wel gepresteerd is.
 2. Als overmacht wordt in ieder geval beschouwd: oorlog(gevaar), oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van opdrachtgever, opdrachtnemer, alsook derden, van wie materialen betrokken moeten worden.


Artikel 8: aansprakelijkheid


 1. Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk, voor kosten, schaden interesten e.d. welke ontstaan als gevolg van daden en/of nalatigheden van opdrachtgever, dienst ondergeschikten, dan wel personen die door of vanwege hem tewerk gesteld zijn.
 2. Indien door toedoen van de opdrachtgever de aanvaardingsdatum c.q. de opleveringsdatum niet wordt gehaald, is opdrachtgever gehouden alle daardoor door ons geleden schade te vergoeden.


Artikel 9: eigendomsvoorbehoud


 1. Alle door ons geleverde zaken blijven volledig onze eigendom, totdat deze door opdrachtgever volledig zijn betaald.
 2. Bij niet betaling, binnen een week na daartoe te zijn gesommeerd, hebben wij het recht alle geleverde zaken terug te halen een en ander op straffe van een dwangsom van € 125 per dag dat wij daartoe door opdrachtgever niet in staat worden gesteld en onverminderd het recht om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 10: betaling


 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1% per maand.
 3. Alle invorderingskosten komen voor rekening van opdrachtgever.
 4. Bij werken van langere duur, zal in termijnen worden gefactureerd
 5. Indien de door ons te leveren materialen een kostprijs hebben van meer dan € 400, zullen deze bij wijze van voorschot in rekening worden gebracht.


Artikel 11: reclame


 1. Indien de opdrachtgever klachten heeft, dient hij deze binnen 14 dagen nadat hij daarvan kennis heeft genomen, of redelijkerwijze had moeten nemen, rechtstreeks aan ons kenbaar te maken.
 2. Indien de klachten niet rechtstreeks aan ons kenbaar worden gemaakt c.q. niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade.


Artikel 12: toepasselijk recht


Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 13: geschillenregeling


Indien partijen dat wensen, kunnen zij bij een geschil besluiten, dit voor te leggen aan een onafhankelijk adviseur, die in de vorm van een bindend, niet voor beroep vatbaar advies zal beslissen naar redelijkheid en billijkheid een en ander op kosten van de grotendeels in het ongelijk gestelde partij.


.

Wilt u een exemplaar ontvangen, mail ons dan.